Stanovy

Stanovy záujmového združenia
Asociácie overovateľov vozidiel

Článok 1

 

1.1.         Názov združenia je „Asociácia overovateľov vozidiel“ (ďalej len „AOV“)

 

1.2.         Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným  podľa ust. § 20f a násl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

 

1.3.         Sídlom združenia je Račianska 1579/88 B, 83102, Bratislava

 

 

Článok 2

Cieľ a predmet činnosti združenia

 

2.1.         Cieľom AOV, bez toho, aby bola dotknutá autonómia jej členov, je:

 

a.) reprezentovať sektor overovateľov vozidiel, podporovať jeho dobrý dobré meno a tým aj dobré meno jednotlivých členov AOV;

b.) konať v záujme sektora overovateľov vozidiel vo všeobecnosti, podporovať spoločné záujmy členov AOV a prispievať k dodržiavaniu etických pravidiel v tomto sektore;

c.) poskytovať svojim členom informácie, rady a vysvetlenia vo vzťahu k všeobecným otázkam týkajúcich sa sektora overovateľov vozidiel.

 

2.2.         V záujme naplnenia stanovených cieľov, AOV uskutočňuje tieto činnosti:

 

a.) zastupuje a presadzuje spoločné záujmy členov vo vzťahu k orgánom verejnej moci, orgánom štátnej správy a samosprávy a ďalším právnym subjektom na území Slovenskej republiky;

b.) reprezentuje záujmy svojich členov vo vzťahu k zahraničiu a zabezpečuje zastupovanie v medzinárodných orgánoch a organizáciách;

c.) vykonáva informačné aktivity vo vzťahu k verejnosti, v záujme zabezpečenia dostatočnej informovanosti o sektore overovateľov vozidiel;

d.) presadzuje záujmy členov pri prijímaní právnych predpisov v oblasti sektora overovateľov vozidiel a v  oblastiach, ktoré ovplyvňujú predmet činnosti členov AOV;

e.) iniciuje prípravu a podieľa sa na príprave zásadných materiálov a projektov v záujme rozvoja aktivít sektora overovateľov vozidiel, ako sú napríklad odbornosť, technický rozvoj;

f.) reprezentuje a ochraňuje profesionálne záujmy svojich členov a presadzuje, aby sa vzťahy medzi nimi riadili princípmi etiky a dobrých mravov;

g.) vykonáva činnosti uložené jej zákonom;

h.) prijíma nezáväzné pravidlá správania sa členov AOV a nezáväzné technické štandardy v medziach stanovených v ods. 3 tohto článku stanov;

i.) prijíma pravidlá alternatívneho riešenia sporov;

j.) zabezpečuje osobitné odborné vzdelávanie a s tým súvisiace služby;

k.) zabezpečuje skúšky zamestnancov členov AOV

 

2.3.         Pri svojej činnosti postupuje AOV vždy prísne v súlade so záväznými právnymi predpismi, okrem iného s právnymi predpismi upravujúcimi oblasť hospodárskej súťaže.

 

 

 

Článok 3

Členstvo v združení

 

3.1.         Zakladajúcimi členmi združenia sú J & A Broukers, s.r.o., NO RISK s.r.o., Somnium, s.r.o., ktoré súhlasia s predmetom činnosti združenia.

 

3.2.         O prijatí za člena združenia rozhoduje Zhromaždenie členov.

 

3.3.         Členstvo vzniká dňom zápisu zo zoznamu členov združenia na základe prihlášky o členstvo v združení, písomného súhlasu so stanovami združenia a zaplatenia členského príspevku.

 

3.4.         Žiadosť o členstvo podáva žiadateľ písomne. Predseda AOV žiadosť spolu so stanoviskom predloží na rozhodnutie Zhromaždeniu členov, a to na najbližšom zasadaní Zhromaždenia členov. Pri vypracovaní stanoviska k žiadosti Predseda prihliada na postavenie a dobré meno žiadateľa. Na prijatie za člena AOV nie je právny nárok.

 

3.5.         Formy členstva sú:

 

a.) riadny člen, ktorým môže byť len právnická osoba vykonávajúca online alebo mechanické overenie vozidiel (ďalej len „Riadny člen“),

b.) pridružený člen, ktorým je právnická osoba pôsobiaca v oblasti výroby, predaja, servisu alebo podobnej činnosti, alebo právnická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb pre členov AOV (ďalej len „Pridružený člen“).

 

3.6.         Členstvo v združení zanikne:

a.) vystúpením, s účinnosťou odo dňa písomného oznámenia o vystúpení (uviesť výkonný alebo iný orgán v právomoci ktorého je prijať takéto oznámenie)

b.) vylúčením z dôvodov porušovania stanov združenia, konania proti záujmu združenia, alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia (prípadne iný dôvod).

c.) zánikom člena ako právnickej osoby

d.) zánikom združenia

 

3.7.         Oznámenie o vystúpení podáva člen písomne Predsedovi. Vystúpenie nadobúda účinnosť splnením všetkých finančných záväzkov voči AOV, ktoré je vystupujúci člen povinný vysporiadať v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o vystúpení. Predseda písomne potvrdí vystupujúcemu členovi, k  akému dňu je jeho vystúpenie z AOV účinné.

 

3.8.         Vylúčením zaniká členstvo, ak člen:

 

a.) porušil členské povinnosti,

b.) porušil práva ostatných členov,

c.) konal v rozpore s Kódexom, alebo

d.) konal proti cieľom a záujmom AOV.

 

3.9.         Rozhodnutie o vylúčení nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia členovi.

 

3.10.       Člen, ktorému zanikla účasť, nemá nárok na vrátenie príspevkov na činnosť AOV uhradených v súlade s čl. III odsek 3.3 stanov.

 

3.11.       Členovi môže byť zo závažných dôvodov členstvo v AOV pozastavené, a to po dobu, počas ktorej trvajú tieto závažné dôvody. Závažnými dôvodmi sú napríklad uvalenie nútenej správy na člena podľa osobitných predpisov. O pozastavení členstva rozhoduje Zhromaždenie členov. Po dobu pozastavenia členstva, člen, ktorému bolo členstvo pozastavené neuhrádza príspevky na činnosť AOV. Člen, ktorému členstvo bolo pozastavené, nemá práva uvedené v týchto stanovách a nemá možnosť zúčastňovať sa činnosti orgánov AOV.

 

 

Článok 4

Práva a  povinnosti členov združenia

 

4.1.         Riadny člen má právo:

a.) hlasovať v orgánoch AOV,

b.) zúčastňovať sa aktivít, ktoré AOV vyvíja v rámci predmetu svojej činnosti,

c.) podieľať sa na výsledkoch činnosti AOV a na poskytovaných výhodách,

d.) podávať podnety, návrhy a pripomienky k činnosti AOV,

e.) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti AOV,

f.) voliť orgány AOV a mať voleného zástupcu do týchto orgánov,

g.) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť.

 

4.2.         Riadny člen má pri hlasovaní na Zhromaždení členov jeden hlas.

 

4.3.         Pridružený člen má všetky práva, ako Riadny člen podľa ods. 1 tohto článku, okrem práva:

 

a.) hlasovať v orgánoch AOV,

b.) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti AOV,

c.) voliť orgány AOV a mať voleného zástupcu do týchto orgánov.

 

4.4.         Člen je povinný dodržiavať stanovy, uznesenia orgánov AOV, ako aj Kódex a včas zaplatiť ročný členský príspevok.

 

4.5.         Člen je povinný, podľa svojich možností, záujmov a odbornosti svojich zamestnancov, aktívne sa podieľať na plnení cieľov a úloh AOV a na práci odborných komisií AOV.

 

4.6.         Člen, ktorému bolo členstvo pozastavené podľa čl. III bod 3.11 stanov nemá práva jemu priznané podľa tohto článku stanov.

 

 

Článok 5

Orgány združenia

 

5.1.         Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie členov

b) Predseda

c) Správna rada

 

5.2.         Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje výkonný orgán združenia.

 

 

Článok 6

Najvyšší orgán Valné zhromaždenie členov

 

6.1.         Valné zhromaždenie členov združenia je jeho najvyšším orgánom a je utvorené zo všetkých členov združenia.

 

6.2.         Valné zhromaždenie najmä:

a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

b) volí a odvoláva členov Správnej rady

c) volí a odvoláva Predsedu

d) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,

e) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

f) schvaľuje správu o činnosti združenia,

g) rozhoduje o zrušení združenia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie pri zrušení združenia.

 

6.3.         Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej raz do roka.

 

6.4.         Valné zhromaždenie rozhoduje jednomyseľne, všetkými prítomnými členmi.

 

6.5.      Valné zhromaždenie združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 

 

Článok 7

Výkonný orgán  (Správna rada)

 

7.1.         Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

 

7.2.      Správna rada má najmenej 3 (slovom: troch) členov. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda, ktorý je volený členmi Správnej rady združenia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje jednomyseľne, všetkými prítomnými členmi,   ktorí sa musia zhodnúť.

 

7.3.         Správna rada najmä:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia

c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia

e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia

f) pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora.

 

7.4.         Správna rada združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti:

a) zriadiť sekretariát

b) ustanovovať sekretára, resp. tajomníka. Tento nie je členom Správnej rady.

 

Článok 8

Štatutárny orgán

 

8.1.         Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok.

 

8.2.         Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady.

 

Článok 9

Hospodárenie združenia

 

9.1.         Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada združenia.

 

9.2.         Zdrojmi majetku sú:

a) členské príspevky

b) dary

c) výnosy majetku

d) výnosy z majetku

 

9.3.         Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom združenia.

 

9.4.         Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

 

9.5.         Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia.  Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

 

9.6.         Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkov na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

 

 

Článok 10

Príspevky na činnosť AOV

 

10.1.         Člen je povinný prispievať na činnosť AOV a podieľať sa na krytí nákladov formou:

 

a.) ročného členského príspevku (ďalej len „ročný členský príspevok“),

b.) mimoriadneho členského príspevku (ak tak rozhodne Správna rada).

 

10.2.         Ročný členský príspevok Riadneho člena je určený vo výške 100€ (slovom: sto EUR).

 

10.3.         Členský príspevok je splatný k 15. januáru každého roku.

 

10.4.         Členský príspevok pre nových členov AOV je splatný do 15 dní od prijatia do asociácie.

 

10.5.         Zaplatený ročný členský príspevok je nevratný.

 

10.6.         V prípade omeškania platby je člen povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za   každý deň omeškania.

 

10.7.         Ročný členský príspevok uhradia členovia na účet AOV vedený v  banke.

 

 

Článok 11

Zrušenie združenia

 

11.1.         Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.

 

11.2.         Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Správnou radou.

 

11.3.         Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom.

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

12.1.         Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením združenia.

 

12.2.         Združenia vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu.